Toronto Zoo's Baby Polar Bear Takes First Steps | Video

A 2-month-old baby polar bear at Toronto Zoo took his first steps in this video.

(Full Story)

credit : Toronto Zoo