Watch Lightning Bolt Strike in Slow Motion | Video

Researchers captured this lightning strike unfold in Guangzhou, China using an ultra-high-speed video camera that caught 10,000 frames per second.
credit : Weitao Lu, Luwen Chen, Ying Ma, V.A. Rakov, Yan Gao, Yang Zhang, Qiyuan Yin, and Yijun Zhang.